Einherjar - skupina historického šermu | Beda Ctihodný

tisk  ] einherjar.nipax.cz    [ články | Beda Ctihodný ]
 
 ] home [  ] o nás [  ] akce [  ] řemesla [  ] články [  ] galerie [  ] odkazy [  ] kontakt [ 
 ] Původ slova Viking [  ] Objevení ameriky [  ] Living history [  ] Einherjar [  ] Beda Ctihodný [  ] Vikingové [  ] Kopí [  ] Data [  ] Wiki [ 
 

Beda Ctihodný

Beda Ctihodný

Článek inspirovaný návštěvou muzea Bede’s World

Tento článek pojednává jen velice stručně o muži jménem Beda Ctihodný (Venerable). Pod tímto jménem je znám v našich zemích. V anglické literatuře se s ním setkáme jako s Bede /bi:d/. Dále jsou zde umístěny základní informace o muzeu Bede's World, jež se nachází v Jarrow nedaleko Newcastle upon Tyne.


Kdo to byl Beda řečený Ctihodný?

Beda Ctihodný „Kosmas věku Anglosasů“

Nejdůležitější otázkou, kterou si patrně každý položí, je kdo vlastně Beda byl a jakou hrál roli v Anglo-Saských či dokonce Evropských dějinách.
Beda se narodil v roce 673 na pozemcích náležících klášteru v Jarrow. O jeho rodině a dětství bohužel nemáme žádné informace. Od svých 7 let žil až do své smrti ve zdech kláštera. Ačkoli se někteří členové společenstva vydávali na dlouhé cesty do vzdálených končin tehdejší Evropy a především do Říma, Beda nebyl patrně předurčen k tak dobrodružnému životu. Namísto toho zasvětil svůj život modlitbám, vědě, učitelství a historii. Ve svých 19 letech se stál diákonem, ve 30 byl vysvěcen na kněze. Přestože Beda patrně během svého života necestoval dál než do kláštera v Lindisfarn či do Yorku, byl jistě nesmírně vzdělaným mužem. Bohužel nevíme do jaké míry byl informován o skutečném životě a událostech za zdmi kláštera, jenž byl však na svou dobu nesmírně moderní a disponoval rozsáhlou knihovnou. Ačkoli tedy mohl být jeho pohled zkreslený, díla, která zanechal dalším generacím, jsou z historického hlediska nenahraditelná. Nejproslulejší z těchto prací je patrně Ecclestiastical History of English People dokončená v roce 731. Sepsáním tohoto manuscriptu se Beda stal jakýmsi Kosmou Anglo-Saských dějin. Toto dílo též svým typem Kosmovu kroniku připomíná.
Kromě historického úsilí se Beda zabýval též pojednáními o čase a astronomii, neboť se pokoušel vyřešit palčivý problém s přesným určením času Velikonoc. Sepsal učebnici sloužící mladým členům řádu k výuce jazyku a též pořídil seznam knih, které opisoval během své dlouholeté práce ve skriptoriu. Beda byl patrně již během svého života uznávanou autoritou a zasáhl do vývoje soustavy Anglo-Saské církve.
Beda zemřel ve své klášterní cele v roce 735. Těsně před smrtí prý dodiktoval kapitolu knihy na níž zrovna pracoval. Ačkoli prožil téměř celý svůj život v Jarrow a zemřel na tomto místě, byly jeho ostatky později přesunuty při stěhování klášterního společenstva do Durhamu, kde odpočívá dodnes.


Co je to Bede’s World?

Jedná se o muzeum zaměřené převážně na období raných Anglo-Saských dějin. Expozice se sestává ze tří částí interieru a venkovní rekonstrukce Anglo-Saské farmy včetně zahrad a několika přístupných domů.
V interiéru si může návštěvník kromě příležitostných výstav též prohlédnout stálou expozici, jež je dělena do tématických místností.
V první se nachází jakýsi stručný úvod do historie Římské provincie Britania. Tento vstup však není nikterak rozsáhlý a kromě několika obrázků na stěnách a na archaicky vyhlížející výzdoby interiéru tu není příliš mnoho exponátů. Následuje zmínka o původním obyvatelstvu na daném území a několik vitrín s nálezy i rekonstrukcemi, jež se vztahují k příchodu Anglů, Sasů a Jutů na Britské ostrovy.
Druhá část expozice je věnována počátkům christianizace v Anglo-Saském prostředí v období 7.stol. Kromě informací o králích Edwinovi, Oswaldu a Oswinovi se zde dovíme především o příchodu misionářů z ostrova Ióna, kde byl sv. Columbem založen klášter v 60tých letech 6. stol. Oswaldem pozvaní misionáři přišli do Northumbrie pod vedením mnicha jménem Aidan a založili proslulý klášter v Lindisfarne v roce 634. Z tohoto věhlasného centra se pak šírily křesťanské myšlenky po celé Northumbrii. Tak v roce 674 založil Benedikt klášter v Monkwearmouth a o 7 let později i v Jarrow. Právě tomuto klášteru, jenž se stal domovem Bedy Ctihodného, je také věnována největší část expozice. Kromě pláten, na kterých jsou promítány krátké dokumentární filmy, se zde nachází i sekce pojednávající o stavitelství, výrobě barevných skel a psaní manuscriptů. Kromě informací o životě kněží takového kláštera zde návštěvník objeví též kopii slavné Francké skříňky pocházející z 8. stol. Výzdoba tohoto předmětu, jehož originál je uložen v Britském muzeu v Londýně, kombinuje pohanské a křesťanské motivy doprovázené runovými nápisy.
Ve třetí části vnitřních prostor je možné posedět v některém ze 4 výklenků, kde jsou přehrávány zvukové záznamy vyprávějící o Bedově životě a jeho působení jako učitele, vědce, kněze a historika.
Celou výstavu uzavírá krátký film zmiňující i ničivý nájezd vikingů či nájezdníků z území dnešního Skotska, ke kterému došlo patrně někdy na sklonku 9. století. Klášter v této době vyhořel a byl po delší dobu opuštěn.
Před samotným východem z interiéru se nachází stručný přehled dalších dějin kláštera a kostela sv. Pavla v Jarrow.
Venkovní část muzea představuje již zmíněná rekonstrukce Anglo-Saského statku, jež se sestává ze známého kamenného kříže a několika rekonstruovaných raně středověkých domů. Na farmě jsou pro zpestření chovány krávy, divoká prasata a drůbež.

Nejedná se o vědeckou práci jako spíše o upravenou formu výpisku návštěvníka muzea. Z tohoto důvodu není článek doplněn poznámkovým aparátem. O případných nesrovnalostech mě prosím informujte na e-mailové adrese xyhtropac@seznam.cz. Pro bližší informace o muzeu samotném se můžete obrátit na jeho stránky www.bedesworld.co.ukCreated by CSC s.r.o. | hosted by nipax.cz zpět | nahoru | tisk | kontakt ] Nipax.cz [