Einherjar - skupina historického šermu | Vikingové [v datech]

tisk  ] einherjar.nipax.cz    [ články | Data ]
 
 ] home [  ] o nás [  ] akce [  ] řemesla [  ] články [  ] galerie [  ] odkazy [  ] kontakt [ 
 ] Původ slova Viking [  ] Objevení ameriky [  ] Living history [  ] Einherjar [  ] Beda Ctihodný [  ] Vikingové [  ] Kopí [  ] Data [  ] Wiki [ 
 


Vikngové v datech

737 - Stavba 7km dlouhého a 10m vysokého valu jménem Danevirke na patě Jutského poloostrova. Podle kronikáře Saxo Grammatica byl vystavem králem Godfredem, ale vzhledem k velkému sklonu k fabulacím u Saxo Gramatica není původce stavby zcela znám..
793 - Přistání tří vikingských lodí u Portlandu na jižním pobřeží Anglie. Tyto počáteční vikingské nájezdy nejsou obvykle zmiňováni v souvislosti s loupežnými výpravami Vikingů, ale dokazují, že k nim doházelo již v obdobích před napadením proslulého kláštra v Lindisfarne.
793 - Nájezd na anglický klášter Lindisfarne je obvykle pokládán za první mezník vikignské doby.
795 - Útok na ostrov Iona v západním Skotsku.
800 - Občasné nájezdy Vikingů na evropská pobřeží, zatím pouze v jarních a letních měsících.
834 - Dánští vikingové vyplenili Dorestad n. Rýnem ve Frísku - začátek nájezdů na Franskou říši.
835 - Vikingové vpluli do ústí řeky Temže.
840 - Normanské vpády se stávají pravidelnými. Vikingové se vyloďují se silnými oddíly a budují si tábory při ústích řek. Odtud podnikají loupeživé výpravy. Tato jejich nová strategie organizování nájezdů byla patrně umožněna špatnou organizací obrany místního obyvatelstva v důsledku politických krizí.
841 - Vikingové budují své vlastní království v Irském Dublinu.
845 - Vikingové útočí na Paříž a Hamburk - Karel Holý jim vyplatil první „danegeld" jako výkupné či daň za mír. Možnost takovéhoto vyplacení nájezdníků se později stávala stále žádanější u útočníků i obránců.
850 - Náčelník Rorik dobyl Londýn a Caterbury.
859 - Vikingové pronikají do Středozemí - útoky na Španělsko, jižní Francii, severní Afriku či Itálii, kde došlo k vyplenění Pisy, se staly jedněmi z nejvzdálenějších loupežných cest. Tyto výpravi dokonce umožnily další působení Vikingů v některých z těchto oblastí.
864 - Franský král Karel Holý zakazuje prodej zbraní a koní Vikingům.
871 - Kolonizace Islandu.
872 - První Norský král Harald I. Krásnovlasý doáhl sjednocení dříve rozdrobených území pod svou nadvládou.
882 - Švédští Vikingové nazývaní též Varjagy pronikli na území dnešního severního Ruska v oblasti Ladožského jezera. Vliv těchto Varjagů byl poměrně značný a za velmi krátkou dobu se jim podařilo si podřídit místní nejčastěji slovanské obyvatelstvo. Pod vládou Varjagů začaly být postupně budována i rozsáhlá mocenská centra Novgorodu a Kyjevské Rusi. Podobně jako v jiných oblastech s početným místním etnikem, jež osídlili Vikingové i zde patrně došlo k poměrně rychlému přebírání místní kultury Vikingy, takže druhá až třetí generace Varjagů se již za nositele Vigingské kultury nedá považovat.
886 - Alfréd Veliký se dělí s Dány o Anglii a uzavírá s nimi příměří.
891 - Politická situace Frantské říše se konsoliduje a v důsledku omezení vnitrostátních konfliktů je namířena pozornost na obranu země před vnějšími útočníky. Porážky rychle odrazují vikingské flotily, které se nadále zaměřují na snadnější cíle loupeživých výprav.
900 - Dánští Vikingové ovládají oblast u ústí Seiny, pozdější Normandii. Kromě toho obsazují velké území při východním pobřeží Anglie.
907 - Rusové útočí na Bizantskou Říši.
911 - Vikingský náčelník Rollo či Hrolf nebo Rolf přijímá od krále Karla Prostého v léno oblast v severní Francii, která je nadále označována jako knížetství Normanské.
930 - Erik Rudý opouští Island a přistává v jižním cípu Grónska. Tuto zemi pojmenoval Grönland tedy Zelená země, čímž chce patrně povzbudit případné osadníky k obydlení tohoto ostrova. Zakládá zde první osady, ale život nových obyvatel Grónska se postupně ukázal, jako velmi tvrdý.
965 - Dánský král Harald Modrozub přijímá křesťanství a staví jej tak na úroveň oficiálního náboženství Dánska.
985 - 86 - Islandský obchodník Bjarni Herjolfsson přináší zprávu o nové, dosud neprozkoumané zemi, jíž bylo patrně pobřeží Severní Ameriky.
1000 - Leif Ericson, nejstarší syn Erika Rudého, přistává se skupinou mužů a žen na východním pobřeží Severní Ameriky. Na území dnešní Kanady zakládá osadu známou jako l`Anse aux Meadows na New Foundlandu.
999 - Islandský allthing přijal křesťanství, jako "oficiální" náboženství. Obyvatelé země však mohli i nadále uctívat pohanská božstva v soukromém životě.
1008 - Švédský král Olaf Sköttkonung přijal křesťanství.
1017-1035 - Knut Veliký sjednotil pod svou vládou Anglii Skandinávská království a vytvořil tak největší Vikingskou říši v dějinách.
1066 - Na území dnešní Anglie se odehrál velice napínavý boj o nástupnictví po Eduardu Vyznavači, který zemřel bez jasného legitimního nástupce. Norský král Harald Krutý byl 25.září poražen Haroldem Godwinsonem v bitvě u Stamfordského mostu, kde také padl. Nicméně sám vítěz této bitvy pozbyl svůj nárok na Anglický trůn spolu se svým životem již 14.října v bitvě u Hastings, kde zvítězil Vilém Dobyvatel, který se také stal králem. Tento mezník je považován za jeden z možných závěrů doby vikingské.
1069/1070 - Dánský král Sven Estridsson uskutečnil invazi v Anglii, ale nedobyl výrazných úspěchů.
1085 - Knut řečený Svatý se pokouší naposledy zjískat Anglii pod Vikingskou nadvládu, ale neúspěšně.
1103 - Norský král Magnus III. je zabit při pokusu o ovládnutí Irska. Tato událost bývá často hodnocená jako posledníVikingský útok na Britské ostrovy a jako toková se udává za jeden z mezníků konce Vikingské doby.
Created by CSC s.r.o. | hosted by nipax.cz zpět | nahoru | tisk | kontakt ] Nipax.cz [