Einherjar - skupina historického šermu | historie

tisk  ] einherjar.nipax.cz    [ o nás | historie ]
 
 ] home [  ] o nás [  ] akce [  ] řemesla [  ] články [  ] galerie [  ] odkazy [  ] kontakt [ 
 ] členové [  ] historie [ 
 

Historie - Vikingové z Gotlandu

vlk Náš příběh začal v tom roce, kdy přišla velká sucha. Možná,že Bůh Frey zanevřel na sedláky žijící v kraji vúkol Vastergarnu. Tehdy velmož jménem Styr, řečený Silný, zápasil s Thorkelem Tambaskelfirem. Z jejichž sporu vzešlo mnoho zlého. Prolita byla krev a oba náčelníci svolali věrné ze všech stran, aby poměřili síly. I já Leif Rolson, Thoran Blunder, Waelteri a Gert Uzlixon jsme se opatřili rozličnou výzbrojí a vytáhli jsme chrabrému Thorkelovi na pomoc. Strhla se zlá seč a Thorkel byl smrtelně raněn. Zřeli jsme, že nám bohové nejsou příznivě nakloněni a jali jsme se vyjednávat. Však zlá smůla neopustila naše činy, neb Styrův syn též v boji padl a krevní mstou se jeho otec vázán cítil. I vybrali jsem mezi sebou stříbro a nabídli je jako odškodnění k urovnání sporu. Však Styr byl muž lstivý, nabídku odmítl a žádal křivdu splatit krví. Chtěli jsme, aby jeden z nás čelil Styrovi na rozcestí tří cest. Avšak dřív, než došlo k souboji Waelteri v lese cosi zaslechl. Na poslední chvíli jsme prohledli, že krácíme do pasti. Rychle jsme obrátili své kroky a začal běh o život. Šípy létaly všude kolem, ale s přízní bohů jsme vyvázli živí.

Každý znás dobře věděl, že není času otálet. Ačkoli nás dlouhé nohy spasily před jistou smrtí, nemohli jsem v kraji déle otálet, neb nebylo nikoho, kdo by nás silou na thingu chránil. Sotvaže jsme vzali ve svých domech co bylo možné a naší drazí si přijali své pláště, již jsme se ubírali rychlími kroky vstříc cizím krajům. Na jihu země se náš zástup toho roku přidal ke ctihodnému obchodníku jehož lidé nazývají Thorolf Rychlý. Onen čestný a cest znalý muž měl namířeno přes moře přímo do zemí Wendů a pak dále na jih snad až do Miklagardu. Tak plynulo mnoho dní a my navštívili dosti vzdálených končin Midgardu. Tu v zemi knížete Rurika my spatřili převeliké město jež se zove Novgorod. Pevnou hradbou obehnáno bylo toto sídlo. Obchodníci z dalekých krajů zde prodávali nejrůznější vzácnosti. Spatřil jsem Nejlepší Frantské meče, jantar, kožešiny i krásné otrokyně. Jak se proudy slov stékaly do řek, poznal jsem, že vznešený kupec Slavoj shání kohosi, kdos by doprovodil jeho druhy na cestě do do západních zemí. Tu pravil jsem já Leif syn Rollův toto: "Jak víte všichni mí drazí, Thorolf k nám laskavý byl dosti, však víte co já, že pramálo se našinci líbí veslovati po dny dlouhé, když zisku kyne pramálo. Tak vyčkejme znamení bohů. Jen tak zvíme, zda-li se namáme raději ubírati při zástupu Slavojově." Den plynul pomalu. Až Ingrid po spůsobu svých předků uhodla ze znaků, jak má se dít ku prospěchu našemu.

Slavoj byl mužem přímím leč zuřivím a zlostným, jak zdálo se mím krajanům, onoho rána tak vády mezi ním a námi, zavdal příčiny. Že Waeltheri bysltrým je mužem to každý mezi námi dobře ví. Tak se pře zabarvila krví. Když Slavoj nechtěl podle úmluvy dáti nám co přináleželo a úkladně ocelí odměniti chtěl. Mnoho z druhů našich toho dne pozbylo života. Však onen bojovník, o němž jsem pravil spatřiv nástrahu zlou, varoval nás všechny. Tu bili jsme se tak, jak se na našince sluší. Leč Slavojovi byli v přesile. Tak se knám opět štěstí obrátilo zády. Mnoho šrámů nás stál tenhle boj kdo ví kde dnes je konec druhům jež vítězové opanovali?

V té zemi vládl mocný a smělý muž jehož všichni oslavovali pro moudrost a udatnost. Před Boleslavem knížetem země této se třásli přátelé Slavojovi. Tak jsme my mladí bojovníci Gótští vstoupili do vojů knížecích. Přísahou vznešenému muži pánu tomu jsme věrnost svou zvěstovali a ruce do jeho dle zvyku zdejšího přáli si vložiti. Tak daří se dobře krajanům mím i mě v této době. Bořivoj je pánem mocným a se štědrostí i vlídnou tváří shlíží na své družijníky. Ať bohové chrání jeho kroky a nám v příštím čase dopřeje Forseti spravedlivé pomsty.


Leif Rolson

Created by CSC s.r.o. | hosted by nipax.cz zpět | nahoru | tisk | kontakt ] Nipax.cz [